Skip to content Skip to footer

1. Innledning

Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer og tjenester fra nettbutikken elsykkel.no. til forbrukere. Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling (bekreftet gjennom en ordrebekreftelse) det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Elsykkel.mo godtar betaling med kredittkort eller debetkort (minibankkort). Og også delbetaling eller faktura med Resurs Bank. Vi vil alltid gjøre vårt ytterste for at våre kunder skal ha en trygg og god opplevelse av å handle hos oss. Fornøyde kunder er den beste reklame!

2. Parter

Selger: Selger er nettbutikken elsykkel.no. Elsykkel.no drives av aksjeselskapet Nordic Media Group As, Hausmannsgate 8 D, 0182 Oslo. Vår kontakt-informasjon finner du her. Selger er registrert i Brønnøysund-registeret med organisasjonsnummer: 913 461 541MVA, og blir i det følgende omtalt som “Elsykkel.no”. Kjøper: Den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt “du”, “deg”, “din” eller “ditt”.

3. Bestillings- og avtaleprosess

En ordre er gyldig når ordrebekreftelse er mottatt av kjøper. Ordrebekreftelse gis pr. e-post. Ved innlegging av en ordre er det implisitt gitt at kjøperen godtar å følge Elsykkel.no sine salgsbetingelser. En ordre/bestilling er gyldig inntil varen er avbestilt eller elsykkel.no skriftlig/per e-post kansellerer ordren. Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett, se nærmere avtalens pkt. 11. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen. Avvik mellom din bestilling og ordrebekreftelsen anses som et nytt tilbud fra oss, som du kan akseptere eller takke nei til. Du har likevel rett til å gjøre gjeldende din opprinnelige bestilling såfremt denne er i samsvar med det vi har tilbudt. Unntak kan forekomme, se pkt. 4.

4. Opplysninger gitt i nettbutikken

Vi gjør vårt ytterste for å gi våre kunder så korrekt og fullstendig informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Vi tar også forbehold om at produktbildene som er brukt i nettbutikken kan fremstå med litt ulike farger når de vises på ulike dataskjermer. Dette har sammenheng med at forskjellige dataskjermerhar ulik karakteristikk og derfor gjengir farger ulikt. På moderne flatskjermer kan også innsynsvinkelen påvirke hvordan fargene oppfattes. Vi kan derfor ikke garantere at fargene på bildene alltid vil fremstå som 100% korrekte, selv om vi alltid gjør vårt ytterste for å presentere bilder med så god kvalitet som mulig. Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen. Elsykkel.no vil til enhver tid videreformidle informasjon om produkter gitt fra våre leverandører. Dersom et produkt ikke stemmer overens med de spesifikasjoner som er gitt fra elsykkel.no eller andre kilder, gir det i seg selv ikke rett til noe krav ovenfor elsykkel.no fra kjøperens side. Elsykkel.no tar ingen ansvar for følgefeil som eventuelt måtte oppstå grunnet feil i de gitte og/eller de faktiske spesifikasjonene angående et produkt. elsykkel.no tar også forbehold om feil i produktinformasjonen. Alle produkter vi selger kan brukes i Norge.

5. Priser

Alle priser er normalt oppgitt i norske kroner inklusive merverdiavgift hvis ikke annet er bemerket. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt, emballasje m.m. Prisendringer Prisene kan endres uten videre varsel til kjøper. Dette kan være endrede leverandørpriser, endrede valutakurser og lignende. Det er kjøperens ansvar å holde seg oppdatert om gjeldende priser. elsykkel.no kan imidlertid ikke endre prisen på en vare kjøper har fått bekreftet pris på, og det er alltid den bekreftede prisen på ordretidspunkt som gjelder. Elsykkel.no forplikter seg til å levere varen til avtalt pris. Det tas likevel forbehold om trykkfeil i annonsemateriell.

6. Betaling

Direktebetaling for kjøp hos elsykkel.no skjer med kredittkort, debetkort og Vipps med Bambora, Og faktura eller delbetaling hos elsykkel.no skjer med Resurs Bank. (les Resurs Bank sine egne vilkår i kassen). Du kan velge å betale med Visa, Mastercard, Vipps for direkte betalinger. Løsningen benytter 3D Secure, som gir maksimal trygghet for deg som kunde. Kortet blir belastet umiddelbart og varen(ene) blir sendt fra vårt lager hos elsykkel.no deretter. Hvis belastningen ikke kan foretas, er det ikke mulig å gjennomføre bestilling med valget “direkte betaling” Du kan da velge andre betalingsalternativer. Vi tilby også kredittavtaler med vårt samarbeid via Resurs Bank, du kan lese mer om betingelsene til Resurs Bank ved betaling i kassen. Du får 1 år rentefritt og kan velge nedbetalingsplan opp til 5 år på alle kjøp du utfører hos elsykkel.no.

7. Levering og forsinkelse

Elsykkel.no leverer kun til adresser i fastlands-Norge. Alle ordre sendes normalt med den forsendingsmåte som ble valgt av kunde ved bestilling, såfremt pakkens beskaffenhet tillater dette. Elsykkel.no står fritt i å velge annen befrakter eller sendingsmåte ved behov, så lenge dette ikke påfører kunde merkostnader. Elsykkel.no vil normalt sende lagervarer innen 2-5 dager, med mindre vi ved avtaleinngåelsen har annonsert at det er lengre leveringstid, som for eksempel ved ferielukket. Slik annonsering skal i så fall være tydelig angitt ved utsjekk i nettbutikken. Elsykkel.no forbeholder seg retten til å kunne del-levere ordre. Dersom ordren del-leveres, vil de resterende varene på ordren bli ettersendt til kunden fraktfritt. Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utgått. Hvis Elsykkel.no ikke sender varene innen den angitte fristen (2-5 dager), har kunden uansett rett til å heve kjøpet. Ved heving etter denne bestemmelsen skal kunden ha tilbakebetalt kjøpesummen innen 14 dager.

8. Undersøkelse av leveransen – Transportskade, mangler mv

Vi har risikoen for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse. Det er derfor veldig viktig at du kontrollerer sendingen for skade ved mottak. Evt. synlig skade SKAL påpekes til transportør ved mottak, og transportør skal registrere skaden som en del av mottaksprosessen. Hvis du vurderer transportskaden som omfattende eller føler deg usikker, anbefaler vi at du avviser å motta godset, slik at transportør må åpne skadesak. På denne måten er du sikker på at transportør ikke kan unndra seg ansvar for skaden. Dine interesser er uansett dekket. Etter at du har mottatt produktene, må du, så snart du har anledning til det, undersøke om innholdet i leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten (skjult skade som ikke kunne påvises ved mottak), eller om produktene ellers har feil eller mangler (produksjonsfeil). Eventuelle mangler ved en leveranse må rapporteres til Elsykkel.no snarest etter at feilen eller mangelen burde vært oppdaget.

9. Dine rettigheter ved feil og mangler (Reklamasjon)

Oppdages det eventuelle mangler eller mulige feil ved et produkt, skal kjøperen straks lese og gå igjennom informasjonen på vår hjemmeside på internett, og innen rimelig tid etter at mangelen burde vært oppdaget, rapportere mangelen til Elsykkel.no hvis eget forsøk på å finne løsning på problemet ikke vinner frem. Reklamasjon dekker ikke problemer som oppstår på grunn av normal slitasje, eller feil begått av kunden under inngrep i varen/produktet. Korrekt framgangsmåte ved retur Dersom elsykkel.no gir spesielle instruksjoner på hvordan mangelen/reklamasjonen skal behandles for å finne en løsning på problemet, må disse instruksjonene følges. Dersom produktene har feil eller mangler kan du etter omstendighetene kreve retting av feilen, omlevering, prisavslag, erstatning eller at kjøpet heves. Feilen må foreligge når du får produktene i din besittelse. Ved heving etter denne bestemmelsen skal kunden ha kjøpesummen tilbakebetalt innen 14 dager etter at varen er kommet i retur til oss. Hvis Elsykkel.no bestemmer at det ikke er nødvendig å ta varen i retur, skal tilbakebetaling finne sted innen 14 dager etter tidspunktet for heving. Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss muntlig eller skriftlig. Dette må skje innen rimelig tid etter at du oppdaget feilen eller mangelen. Du har likevel alltid minst to måneders reklamasjonsfrist. Pakker som skal sendes i retur til elsykkel.no skal sendes som vanlig pakkepost, dvs brevpakke, Norgespakke eller tilsvarende. Pakker som blir sendt til elsykkel.no i Postoppkrav, “mottaker betaler frakt” eller lignende, vil ikke under noen omstendighet bli hentet ut av oss, og vil følgelig gå i retur for senders regning. Dokumentasjon ved forsendelser Alle forsendelser til elsykkel.no vedrørende returer, garantireklamasjoner, og lignende må vedlegges et følgeskriv som refererer til opprinnelig fakturanummer, kjøpsdato, samt informasjon om hva forsendelsen gjelder. Dersom du skulle ha spørsmål til forhold knyttet til reklamasjon setter vi pris på om du tar kontakt med oss på forhånd, men dette er ikke noe krav.

10. Garanti

Våre garantier innebærer ingen begrensninger i reklamasjonsfristen for varer etter forbrukerkjøpsloven. Les mer om 2 års reklamasjonsfrist på forbrukertilsynet hjemmeside. Reklamasjonsfristen er to år etter at du overtok varen, eller fem år dersom varen er ment å vare vesentlig mer enn to år. Se for øvrig pkt. 9. Garanti på alle produktene følger produsentens garanti. Denne er normalt minst 1 år. Produsenten garanterer for produktets funksjonsdyktighet i garantitiden. Garantien dekker normalt ikke feil som skyldes uforsvarlig eller utilsiktet bruk, ytre påvirkninger eller mangelfullt vedlikehold. Garantien innbefatter normalt ikke deler til produkter hvis normale levetid er kortere enn den oppgitte garantitiden. Ved garantireklamasjon må det påstått defekte produktet returneres til elsykkel.no i original emballasje, hvis ikke annet er avtalt. Er original emballasje ikke tilgjengelig, bør du få avklart med elsykkel.no hvordan produktet må emballeres for at det skal ha tilstrekkelig beskyttelse under transport til oss. Elsykkel.no kan ikke ta ansvar for eventuelle transportskader som følger av mangelfull emballering fra kundens side. Det er kundens ansvar å pakke varene forsvarlig inn, slik at de ikke skades under returen til oss. Husk at du som avsender har ansvaret for varen helt frem til den ankommer vårt lager. Les også mer om 7 dagers garanti og Bytterett (Velg side fra meny)

11. Angrerett – Privatpersoner

Elsykkel.no følger selvsagt prinsippene i Angrerettloven for returer med rett til pengene tilbake. Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir oss melding om dette (angrefrist). Du kan gi denne beskjeden på den måten du ønsker, for eksempel pr. e-post eller telefon. Kunden har bevisbyrden for at beskjed om angring er gitt. Du har deretter inntil 14 dager på deg til å returnere varen. Dersom du ikke har mottatt angrerettskjema enten i ordrebekreftelsen (elektronisk pr. e-post) eller ved levering av produktene, utvides denne fristen til tre måneder. For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert oss i samme mengde og stand som du mottok det og om mulig i original emballasje, helst sammen med utfylt angrerettskjema. Hvis angrerettskjema ikke benyttes er kunden ansvarlig for å gi tilstrekkelig informasjon til at vi kan behandle returen og koble denne til riktig kunde, herunder informasjon om ordrenummer, kundens navn og adress og telefonnummer. Alle produkter skal leveres tilbake til oss innen 14 dager etter at kunden ga beskjed om at angreretten vil bli brukt. Eventuell returforsendelse må betales av kunde. Ved korrekt gjennomført retur (iht. Angrefristloven) er vi forpliktet til å betale tilbake til deg det du har betalt inkludert porto for forsendelsen til deg, evt. ekspedisjonsgebyr, etc. Dersom kunden har brukt varen, og denne bruken har redusert varens verdi, åpner Angrefristloven for at selger kan gjøre fratrekk for verdireduksjonen i tilbakebetalingen. Vi bruker samme metode for tilbakebetaling som kjøpet ble gjort med. Tilbakebetaling skal finne sted innen fjorten dager etter at vi mottar produktet fra deg eller henteseddel eller produktet er stilt til rådighet for oss. Vær oppmerksom på at banker og kredittkortselskaper kan bruke flere bankvirkedager på å tilbakeføre penger, og det kan derfor ta noe tid før du har pengene på konto etter at elsykkel.no har fullført tilbakebetalingen. Elsykkel.no har ingen mulighet til å påvirke denne ledetiden, og kan ikke holdes ansvarlig for forsinkelser som ligger utenfor vår kontroll. Angreretten gjelder ikke for CD-plater, DVD-plater og dataspill når forseglingen på det fysiske produktet er brutt. Angreretten gjelder heller ikke for varer som er produsert spesifikt for kunde (tilvirkningskjøp) eller varer med personlig preg, herunder personalisering av møbler/leker med for eksempel navnetrekk, plakater/postere med personlig kundespesifikk informasjon, klistremerker/veggdekor med personalisert informasjon. Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angrerettskjemaet.

12. Personopplysninger

Vi behandler i utgangspunktet bare personopplysninger du oppgir til oss, og som er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deg. I de tilfeller hvor vi også behandler personopplysninger til andre formål, for eksempel for å sende deg informasjon om tilbud etc., gjøres dette bare når du har samtykket til det. Før du samtykker skal du være informert om hva opplysningene skal brukes til og av hvem. Vi forbeholder oss retten til å be om fødselsdato for å kontrollere at våre kunder er over 18 år. Dine personopplysninger blir bare utlevert til andre: • dersom det er nødvendig for at vi skal få gjennomført avtalen med deg, eller • i lovbestemte tilfelle Dersom du har spørsmål om personopplysninger knyttet til deg, eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter til retting, sperring, sletting, etc. etter personopplysningsloven, kan du kontakte oss.

13. Salgspant

Elsykkel.no har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger inntil hele kjøpesummen er honorert, jf. pantelovens §3-14 flg.

14. Tvister

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du bringe saken inn for Forbrukertvistutvalget. Elsykkel.no vil følge Forbrukertvistutvalgets avgjørelser. Alle tvister skal løses etter norsk rett. Bringes saken inn for domstolene, skal den avgjøres i ditt (kjøperens) verneting, det vil normalt si i nærheten av der du bor.

15. Force Majeure

Elsykkel.no kan ikke ta ansvar for konsekvenser forårsaket av elementer utenfor selskapets planleggingsmessige kontroll. Er elsykkel.no forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er elsykkel.no fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller å kreditere den til det mangelfulle produktets tilhørende kjøpesum.